บุคลากร

นายอนันต์ เม็กแสงนีน

รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

นางสาวศุภลักษ์ บุญยืน

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวอรพรรณ เปลรินทร์

นักวิชาการพัสดุ

นายพงศ์พิจักษ์ แก้วโสม

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวอรวรรณ หัตชัย

นักวิชาการพัสดุ