ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซทื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕