แบบฟอร์มขอจัดซื้อ/จัดจ้าง

 1. หนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 Downloas
 2. หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 Downloas
 3. หนังสือขออนุมัติ ที่ไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 Downloas
 4. หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ที่ไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 Downloas
 5. ใบตรวจรับพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 Downloas
 6. ชุดใบสั่งจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 Downloas
 7. ใบเสนอราคา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 Downloas
 8. ใบเบิกพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 Downloas
 9. ใบสั่งซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ Downloas
 10. ใบสำคัญรับเงิน Downloas
 11. ใบตัดยอดสั้น (ฝ่ายการเงิน) Downloas
 12. แบบฟอร์ม-ตรวจสอบพัสดุประจำปี Downloas
 13. ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ประจำหน่วยงาน Downloas