แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานพัสดุ

แบบฟอร์มขอจัดซื้อ/จัดจ้าง

1.หนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2.หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3.หนังสือขออนุมัติ ที่ไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4.หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ที่ไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
5.ใบตรวจรับพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
6.ชุดใบสั่งจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
7.ใบเสนอราคา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
8.ใบเบิกพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
9.ใบสั่งซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ 
10.ใบสำคัญรับเงิน
11.ใบตัดยอดสั้น (ฝ่ายการเงิน)
12.แบบฟอร์ม-ตรวจสอบพัสดุประจำปี
13.ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ประจำหน่วยงาน #ดาวน์โหลดเอกสาร
14.รายการครุภัณฑ์ประจำหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

          1.คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
               ปีงบประมาณ 2540 #ดาวน์โหลดเอกสาร  
               ปีงบประมาณ 2541 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2542 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2543 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2544 #ดาวน์โหลดเอกสา
               ปีงบประมาณ 2545 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2546 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2547 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2548 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2549 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2550 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2551 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2552 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2553 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2554 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2555 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2556 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2557 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2558 (ระบบเดิม) #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2558 (ระบบใหม่) #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2559 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2560 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2561 #ดาวน์โหลดเอกสาร
             

          2.คณะครุศาสตร์
               ปีงบประมาณ 2540 #ดาวน์โหลดเอกสาร  
               ปีงบประมาณ 2541 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2542 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2543 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2544 #ดาวน์โหลดเอกสา
               ปีงบประมาณ 2545 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2546 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2547 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2548 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2549 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2550 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2551 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2552 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2553 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2554 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2555 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2556 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2557 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2558 (ระบบเดิม) #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2558 (ระบบใหม่) #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2559 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2560 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2561 #ดาวน์โหลดเอกสาร

          3.คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
               ปีงบประมาณ 2540 #ดาวน์โหลดเอกสาร  
               ปีงบประมาณ 2541 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2542 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2543 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2544 #ดาวน์โหลดเอกสา
               ปีงบประมาณ 2545 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2546 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2547 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2548 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2549 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2550 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2551 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2552 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2553 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2554 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2555 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2556 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2557 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2558 (ระบบเดิม) #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2558 (ระบบใหม่) #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2559 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2560 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2561 #ดาวน์โหลดเอกสาร

          4.คณะนิติรัฐศาสตร์
               ปีงบประมาณ 2540 #ดาวน์โหลดเอกสาร  
               ปีงบประมาณ 2541 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2542 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2543 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2544 #ดาวน์โหลดเอกสา
               ปีงบประมาณ 2545 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2546 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2547 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2548 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2549 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2550 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2551 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2552 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2553 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2554 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2555 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2556 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2557 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2558 (ระบบเดิม) #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2558 (ระบบใหม่) #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2559 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2560 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2561 #ดาวน์โหลดเอกสาร

         5.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
               ปีงบประมาณ 2540 #ดาวน์โหลดเอกสาร  
               ปีงบประมาณ 2541 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2542 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2543 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2544 #ดาวน์โหลดเอกสา
               ปีงบประมาณ 2545 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2546 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2547 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2548 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2549 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2550 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2551 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2552 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2553 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2554 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2555 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2556 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2557 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2558 (ระบบเดิม) #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2558 (ระบบใหม่) #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2559 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2560 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2561 #ดาวน์โหลดเอกสาร

           6.คณะพยาบาลศาสตร์
               ปีงบประมาณ 2540 #ดาวน์โหลดเอกสาร  
               ปีงบประมาณ 2541 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2542 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2543 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2544 #ดาวน์โหลดเอกสา
               ปีงบประมาณ 2545 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2546 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2547 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2548 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2549 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2550 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2551 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2552 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2553 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2554 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2555 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2556 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2557 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2558 (ระบบเดิม) #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2558 (ระบบใหม่) #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2559 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2560 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2561 #ดาวน์โหลดเอกสาร

          7.บัณฑิตวิทยาลัย
               ปีงบประมาณ 2540 #ดาวน์โหลดเอกสาร  
               ปีงบประมาณ 2541 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2542 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2543 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2544 #ดาวน์โหลดเอกสา
               ปีงบประมาณ 2545 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2546 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2547 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2548 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2549 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2550 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2551 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2552 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2553 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2554 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2555 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2556 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2557 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2558 (ระบบเดิม) #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2558 (ระบบใหม่) #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2559 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2560 #ดาวน์โหลดเอกสาร
               ปีงบประมาณ 2561 #ดาวน์โหลดเอกสาร
           
              

 

line

 

link ภายนอก

Please publish modules in offcanvas position.