ระเบียบงานพัสดุ

 

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด 

 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
  นิยาม
  การใช้บังคับการมอบอำนาจ
  บทกำหนดโทษ
  คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุ
  บททั่วไปของการจัดหา
  การชื่อการจ้าง
  การจ้างที่ปรึกษา
  การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
  การแลกเปลี่ยน
  การเช่า
  สัญญาและหลังการประกัน
  การลงโทษผู้ทิ้งงาน
  การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ
   

 

link ภายนอก

Please publish modules in offcanvas position.